Co je chemiluminiscence ?
Jak vzniká chemiluminiscence ?
Co je to excitovaný stav ? Jak vzniká a zaniká ?
Další: Jak vzniká chemiluminiscence ? CO JE CHEMILUMINISCENCE ?


      Chemiluminiscence je světélkování doprovázející chemické reakce některých látek. Chemiluminiscence, jinak též chemické světlo vzniká přímou přeměnou chemické energie na světelnou. Uvolněná chemická energie převádí atomy nebo molekuly do energeticky bohatšího, tzv. excitovaného stavu, které takto získanou energii uvolňují ve formě světelných kvant (fotonů). Protože při chemiluminiscenci téměř vůbec nevzniká teplo, bývá světlo produkované některými chemickými reakcemi nazýváno také jako studené.
      Světlo. Víme jak důležitá je tato forma energie pro život na Zemi. Naprostá většina světla, které nás obklopuje však vzniká vysoce ztrátovými procesy - žhnutím nebo hořením látek. Uvádí se, že obyčejná žárovka (zařízení na výrobu světla !) produkuje méně než 10% světla. Jak fascinující je potom skutečnost, že některé světélkující živé organismy dokáží vyrábět při svých biochemických reakcích světlo až s 90%-ní účinností!!! Není proto divu, že se lidé vždy zajímali o možnosti, jakými se dá tento nepoměr zvrátit. Jednou z možností je využít studené chemické světlo.DRUHY SVĚTÉLKOVÁNÍ

      Existují i jiné druhy studeného světélkování, obecně luminiscence. Podle druhu energie, která je přeměňována na světlo rozlišujeme:

Druh budící energieLuminiscence
chemickáchemiluminiscence, bioluminiscence, oscilo-luminiscence
termická (do 400°C)termoluminiscence
a-, ß-, q-, zářeníradioluminiscence, scintilace
RTG zářeníroentgenoluminiscence
UV-VIS zářenífotoluminiscence (fluorescence, fosforescence)
elektrickáelektroluminiscence (galvanoluminiscence)
mechanickátriboluminiscence, krystaloluminiscence
ultrazvuksonoluminiscence
katodové zářeníkatodoluminiscence (TV obrazovka, oscilograf)


      Bioluminiscence je speciálním případem chemiluminiscence vyskytující se v živých organismech a tkáních.
      Při osciloluminiscenci se setkáváme s reakčním mechanismem zpětnovazebných kroků, podmíněných periodickým kolísáním (oscilací) emise záření. Příklady oscilačních reakcí s viditelnou emisí chemiluminiscence jsou reakce Belousov-Žhabotinského s organokomplexy ruthenia a oscilující chemiluminiscence luminolu
      Elektrická je excitace přiloženým elektrickým polem nebo protékajícím elektrickým proudem.
      Triboluminiscence se objevuje např. při tření nebo drcení krystalů. Vyzkoušejte Světlonoše!
      Katodové záření vzniká excitací dopadajícími, v elektrickém poli urychlenými elektrony. Princip televize.


Další: K čemu se používá chemiluminiscence? JAK VZNIKÁ CHEMILUMINISCENCE ?

      Luminiscence obecně vzniká vyzářením kvant světla (fotonů) při přechodu světélkující látky (luminoforu) z energeticky bohatšího (excitovaného) stavu do stavu základního.

luminofor (základní stav) +energie ->luminofor* (excitovaný stav)
luminofor* (excitovaný stav) ->luminofor + světlo


      Chemiluminiscenci lze pozorovat při tzv. silně exothermních reakcích některých látek. Při těchto reakcích se uvolňuje právě takové množství energie, které je potřeba ke vzniku viditelného světla. Fyzikové spočítali, že spektrum viditelného světla se nachází v rozmezí vlnových délek přibližně od 400 do 700 nanometrů. Pro vznik viditelného světla je podle slavného Einsteinova vztahu

E = m . c2, resp. E = h*n
potřeba energie (reakční enthalpie) od 168 až do 294 kJ/mol.Další: Proč ztrouchnivělé dřevo světélkuje? CO JE TO EXCITOVANÝ STAV? JAK VZNIKÁ A ZANIKÁ?

      Excitovaný stav je stav s vyšší energií. Vzniká tak, že látka v základním stavu přijme určité, přesně vymezené kvantum energie. Protože v přírodě všechny stavy s vyšší energií jsou nestabilní, přecházejí samovolně zpět ve stavy základní, energeticky stabilní. Excitované stavy částic mají obvykle velmi krátkou životnost (zlomky sekund).

      Jak může vznikat přeměnou chemické energie světlo, lze pochopit na modelu molekuly kyslíku, jejíž excitovaný stav je zodpovědný za vznik červené chemiluminiscence.


video: bum1.avi

      Modré dvojice jsou molekuly kyslíku. Žlutá látka získává energii při chemické reakci a při srážce ji umí předat molekulám kyslíku. Kyslík tak přejde do excitovaného, energeticky bohatšího stavu. Je označen červeně.


video: bum2.avi

      Srazí-li se pak dvě vzbuzené molekuly kyslíku, uvolní do prostoru pouze světlo. A molekuly se vrátí zpět, do původního stavu.