K čemu se používá chemiluminiscence ?
"CHEMICKÁ SVĚTLA" - LIGHT-STICK® Z čeho se vyrábí? Jak fungují?
Další: CHEMICKÁ SVĚTLA - LIGHT-STICK®  Z čeho se vyrábí? Jak fungují? K ČEMU SE POUŽÍVÁ CHEMILUMINISCENCE ?


DIAGNOSTIKA ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ (AIDS, BSE, rakovina, alergie...)

video: imunotest.avi

      Od 90.-tých let 20. století je chemiluminiscence z mnoha důvodů nejpoužívanější analytickou metodou v laboratořích klinické biochemie a imunochemie. Moderní laboratorní diagnostika dědičných a infekčních onemocnění (hepatitida, AIDS, BSE) je dnes nepředstavitelná bez techniky DNA skvrn a proteinových skvrn (ang. blot = skvrna) na speciálně vyvinutých membránách.
      Imunotesty využívají k analýze vyšetřovaných látek reakce antigen - protilátka. Analýza se provádí ve vyšetřovaných tělních tekutinách (krev, moč a další) jen ve velmi malých koncentracích (nano- či pikomolů/dm3). Metody se používá ke stanovení nepatrných koncentrací hormonů, bílkovin, léčiv, protilátek, receptorů atd. Jako chemiluminiscenční markery se používají buď luminofory (luminoly, akridinium ester) nebo chemiluminiscenční reakce katalyzované enzymy (např. peroxidázou).

Nesporné výhody použití CL:
      vysoká citlivost (s pomocí chemiluminiscence lze stanovit až 600 molekul dané látky!)
      selektivita (světlo, které zachytí přístroj, vzniká pouze při reakci s hledanou látkou, žádnou jinou)
      vyšší bezpečnost práce a snazší likvidace odpadů (dříve používaná radioimunometrická metoda pracovala s životu nebezpečnými radioaktivními zářiči)
      rychlost a množství stanovení (pro měření velkých sérií vzorků se používají tzv. mikrotitrační destičky).


MONITORING ČISTOTY OVZDUŠÍ (oxidy dusíku, ozon)

video: monitnox.avi

      Chemiluminiscenční metoda stanovení oxidů dusíku (NOx) v ovzduší je založena na oxidaci oxidu dusnatého, potažmo všech oxidů dusíku, ozonem. Při této reakci je emitováno žlutozelené chemiluminiscenční záření. Metoda umožňuje stanovení okamžitých koncentrací oxidu dusnatého, popř. směsi oxidu dusnatého a dusičitého v ovzduší. Nejmenší detekovatelné koncentrace jsou asi 10 mikrogramů na krychlový metr. Metoda je vysoce selektivní, neboť ostatní složky ovzduší nedávají chemiluminiscenci při této vlnové délce. Intenzita záření je lineární funkcí koncentrace NO v širokém rozmezí několika řádů. I přesto, že instrumentace potřebná k měření je poměrně nákladná, rozšiřuje se tato metoda stanovení oxidů dusíku v celosvětovém měřítku.


KRIMINALISTIKA

      orientační důkaz krve, testy DNA


VOJENSKÁ CHEMIE

      Na luminol-boraxovém systému je založen důkaz fosfoorganických chemických bojových látek, speciálně nejvíce toxických nervových plynů somanu (pinakolylester kyseliny methylfluorofosforečné), sarinu (isopropylester kyseliny methylfluorofosforečné) a tabunu (ethylester kyseliny dimethylaminokyanofosforečné). Touto metodou mohou být okamžitě detekovány výše uvedené bojové látky v množství do 0,5 mikrogramu na metr krychlový.


TECHNICKÉ PROSTŘEDKY K DOHLEDÁVÁNÍ ZVĚŘE

      Krev je materiálem, který je schopen vyvolat intenzivní chemiluminiscenci. Toho využívají myslivci při dohledávání poraněné zvěře, za níž zůstavájí pouze drobné stopy krve, jinak člověku téměř neviditelné.
Více informací hledejte zde.


Další: Jak si jednoduše vyrobit studené světlo? "CHEMICKÁ SVĚTLA" - LIGHT-STICK® Z čeho se vyrábí? Jak fungují?

      Na principu senzibilizované chemiluminiscence staví zřejmě nejznámější příklad použití peroxooxalátového systému jako studeného zdroje světla, který lze koupit ve formě svítících tyčinek na pop-festivalech, diskotékách a podobně. Svítící tyčinky slouží také jako nouzové světlo v požárně nebezpečném prostředí, při osvětlení kempů nebo například k nočnímu rybolovu. Podle barvy vlastní fluorescence přidaného fluoroforu existují dnes svítící tyčinky, které pokrývají celé spektrum viditelného světla.


Chcete vědět víc?
www.kaiser.iol.cz